Vedtekter Indre Østfold Regionråd

 

 

1) Indre Østfold Regionråd har som formål å utvikle Indre Østfold som region. Rådet skal legge til rette før økt samarbeidet mellom kommunene i regionen, og gjennom dette bidra til å skape en felles identitet i Indre Østfold.

Regionrådet skal primært engasjere seg i saker som er av betydning for utviklingen av regionen. For det langsiktige og strategiske arbeidet skal det så langt som mulig utarbeides årlige handlingsplaner som forelegges kommunene til uttalelse.

2) Indre Østfold Regionråd omfatter følgende kommuner: Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.

3) Ordfører, rådmann og en politiker (for å sikre bred politisk forankring), fra hver av de deltakende kommunene, utgjør medlemmene i regionrådet. Rådmennene og representanter fra Østfold fylkeskommune har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Ved avstemning har hver kommune en stemme.

4) Ledelsen av Regionrådet velges for to år av gangen. Ledervervet går på omgang mellom Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Ordfører i den påtroppende kommunen er nestleder.

5) Regionrådets arbeid skal være av rådgivende og koordinerende art i saker som er av felles interesser for kommunene.

6) Regionrådet innkaller alle formannskapene/aktuelle politikere når det foreligger saker av stor regional betydning.

7) Regionrådets møter er åpne og følger kommunelovens prinsipper for eventuell lukking av møtene. Møteinnkalling, saksliste og protokoll fra Regionrådets møter er offentlige.

8) Sekretariatet har ansvar for at det blir ført regnskap over rådets virksomhet og at dette blir revidert.

9) Det innbetales et årlig medlemsbeløp fra hver kommune på kr. 10.000,- I tillegg innbetales en årlig kompensasjon til kommunen som ivaretar sekretariatsoppgavene. Årlig kompensasjon fastsettes i forbindelse med budsjettvedtaket. Kommunenes andel av kompensasjonen fordeles på innbyggertall pr. 1.1. det aktuelle år.

10) Vedtektsendringer skal forelegges de deltagende kommuner til behandling.

Tips en venn  Skriv ut